FNP Fryslân
Begjin

Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no'

wynmunen 

FNP betingsten opromjen en partisipaasje útfiere, yn petear mei bewenners en ûndernimmers fan de Iselmarkust. Sjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

30-10-2014 - Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no' (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP betingsten opromjen en partsipaasje útfiere

27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ? (Organisaasje - kontakt - Nijs)
FNP sympoasium 25 novimber 'soarch oer de soarch'

21-10-2014 - Wurkbesite Stedstún Asum op Techum (Provinsjale Steaten - Nijs)
Fotoferslach: biologysk túnkjen foar de mienskip

20-10-2014 - Fragen oer takomst Omrop Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Mediabrief net dúdlik oer jild foar it Frysk

11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Fideo: stipe foar stânpunt Steatefraksje

09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel (Europa - Nijs)
Reagearje foar 15 oktober

03-10-2014 - FNP wol dúdlikens oer SNN-subsydzjes Ljouwert (Provinsjale Steaten - Nijs)
Wetterkampus en Tesselschadestrjitte opkeard troch Grins en Drinte?

01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân net klear op grutte oerstreaming (Provinsjale Steaten - Nijs)
Noed oer evakuaasjeplannen

30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Frijbûtser septimber no online

27-09-2014 - FNP yn aksje foar rjochtbank Ljouwert (Provinsjale Steaten - Nijs)
Personiel net nei Grins ta
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling