FNP Fryslân
Begjin

Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân

12 duurzaamheid 

'Opromjen regelje, Ofslútdyk as lokaasje werom en alternativen sykje mei opwekking en besparjen enerzjy'

 

Fideo: stipe foar stânpunt SteatefraksjeSjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

20-10-2014 - Fragen oer takomst Omrop Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Mediabrief net dúdlik oer jild foar it Frysk

11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Fideo: stipe foar stânpunt Steatefraksje

09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel (Europa - Nijs)
Reagearje foar 15 oktober

03-10-2014 - FNP wol dúdlikens oer SNN-subsydzjes Ljouwert (Provinsjale Steaten - Nijs)
Wetterkampus en Tesselschadestrjitte opkeard troch Grins en Drinte?

01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân net klear op grutte oerstreaming (Provinsjale Steaten - Nijs)
Noed oer evakuaasjeplannen

30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Frijbûtser septimber no online

27-09-2014 - FNP yn aksje foar rjochtbank Ljouwert (Provinsjale Steaten - Nijs)
Personiel net nei Grins ta

25-09-2014 - Guozzen, lânbou en it tsjuster (Provinsjale Steaten - Nijs)
Steaten stypje belied FNP deputearre Johannes Kramer

18-09-2014 - Fryslân hat ferlet fan in referindum (Europa - Nijs)
Fryslân hat ferlet fan in referindum, net oer selsstandichheid, mar oer desintralisaasje.

10-09-2014 - FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad' (Provinsjale Steaten - Nijs)
Sprieding kultuer yn Haachsk belied
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling