FNP Fryslân
Begjin

Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard

FNP aksje Spiker Ternaard 880 1 

Wenjen en soarch werom nei de mienskipSjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

18-11-2014 - Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Wenjen en soarch werom nei de mienskip

17-11-2014 - Wikseling fan de wacht yn de FNP Steatefraksje (Provinsjale Steaten - Nijs)
Anna Martha van der Mei folget Jan Visser per direkt op

13-11-2014 - Ynvestearring meartalich ûnderwiis giet troch nei 2015 (Provinsjale Steaten - Nijs)
De FNP yn de Steaten fan 12 novimber

12-11-2014 - FNP by earste 100 *.frl pionieradressen (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Nij ynternetdomein begjin desimber online

11-11-2014 - FNP: ynvestearje yn trochgeande learline meartaligens (Provinsjale Steaten - Nijs)
Nederlânsk, Frysk en Ingelsk op skoalle

08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Referindum: soarch foar de mienskip

31-10-2014 - Ledegearkomsten 7, 21 novimber en 13 desimber (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Fêststellen ferkiezingsprogram en list

30-10-2014 - Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no' (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP betingsten opromjen en partsipaasje útfiere

27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ? (Organisaasje - kontakt - Nijs)
FNP sympoasium 25 novimber 'soarch oer de soarch'

21-10-2014 - Wurkbesite Stedstún Asum op Techum (Provinsjale Steaten - Nijs)
Fotoferslach: biologysk túnkjen foar de mienskip
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling