FNP Fryslân
Begjin

Werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel

Weth lder Willemsma 

FNP wurdfierder Sybren Posthumus:

'Plattelânsgemeenten leverje oant 30% yn' Sjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

31-08-2014 - FNP: werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel (Provinsjale Steaten - Nijs)
Plattelânsgemeenten leverje oant 30% yn

27-08-2014 - Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018 (Provinsjale Steaten - Nijs)
Organisaasje net klear foar projektoanfragen

03-07-2014 - FNP: tastimming Europa foar ekonomyske stipe NW- en NE-Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Wurk en leefberens plattelân befoarderje

24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit (Earste Keamer - Nijs)
OSF-FNP senator De Lange: easken stelle binnen partijen

20-06-2014 - 'Dy't stjoere wol moat al oan it stjoer sitte' (Provinsjale Steaten - Nijs)
Romme stipe foar FNP betingsten wynmûnen

19-06-2014 - Waarme oerdracht sosjale taken Provinsje nei Fryske gemeenten (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP: gjin minsken tusken wâl en skip

16-06-2014 - Lêste Frijbûtser foar de simmer no online (Organisaasje - kontakt - Nijs)
Wat de FNP dwaande hâldt

11-06-2014 - FNP komt op foar wurknimmers Hartman (Provinsjale Steaten - Nijs)
Fragen yn Steaten 18 juny

03-06-2014 - FNP reis nei Skotlân (Europa - Nijs)
Referindum 18 septimber

26-05-2014 - FNP tige ynnommen mei EFA-súkses Europeeske ferkiezings (Europa - Nijs)
Regionale partijen fan 7 nei 12 sitten yn EP
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling