FNP Fryslân
Begjin

FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad'

help tryater mei halbe

FNP wurdfierder Annigje Toering:

'Sprieding kultuer yn Haachsk belied'Sjoch hjirûnder it lêste nijs:

RSS FNP   Jo kinne jo ek abonnearje op de FNP nijs feed (RSS)

10-09-2014 - FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad' (Provinsjale Steaten - Nijs)
Sprieding kultuer yn Haachsk belied

08-09-2014 - FNP: gjin praatsessy's, mar oan'e slach mei projekten Soarchekonomy (Provinsjale Steaten - Nijs)
Prioriteit by skeppen konkrete banen

04-09-2014 - Wer steatefragen FNP oer rûnwei De Westereen (Provinsjale Steaten - Nijs)
Tariedend wurk Provinsje yn striid mei ôfblazen projekt

31-08-2014 - FNP: werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel (Provinsjale Steaten - Nijs)
Plattelânsgemeenten leverje oant 30% yn

27-08-2014 - Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018 (Provinsjale Steaten - Nijs)
Organisaasje net klear foar projektoanfragen

03-07-2014 - FNP: tastimming Europa foar ekonomyske stipe NW- en NE-Fryslân (Provinsjale Steaten - Nijs)
Wurk en leefberens plattelân befoarderje

25-06-2014 - Algemiene Skôgings yn de Steaten (Provinsjale Steaten - Nijs)
'Mear demokrasy, mear wolbefinen en mear regionale bining yn Europa'

24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit (Earste Keamer - Nijs)
OSF-FNP senator De Lange: easken stelle binnen partijen

20-06-2014 - 'Dy't stjoere wol moat al oan it stjoer sitte' (Provinsjale Steaten - Nijs)
Romme stipe foar FNP betingsten wynmûnen

19-06-2014 - Waarme oerdracht sosjale taken Provinsje nei Fryske gemeenten (Provinsjale Steaten - Nijs)
FNP: gjin minsken tusken wâl en skip
FNP Fryslân Twitter
FNP Fryslân Facebook
FNP Fryslân Youtube
FNP Fryslân RSS Feed
FNP Fryslân yn it Frysk
FNP Fryslân in het Nederlands
FNP Fryslân in English
Wurd lid fan de FNP
Stypje de FNP
ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling